چشم انداز:

 

 

رای گر رسیدن به اهداف زیر را در پایان سال 1396 در چشم انداز خود دارد:

  •    - برای متقضیان خدمات طراحی، مشاوره و مهندسی به اولین گزینه از نظر صلاحیت علمی و قابلیت اعتماد در کشور تبدیل شود.
  •    - برای متقضیان خدمات تست و ارزیابی عملکرد اتاق های تمیز، اعم از صاحبان صنایع، سازمان های نظارتی و مشاوران معتبر سازی، به اولین گزینه به عنوان یک آزمایشگاه دارای صلاحیت علمی و قابلیت اعتماد در کشور تبدیل شود.
  •    - در ارزیابی سیستم های هوارسانی، تشخیص اشکالات آن ها و پیشنهاد راه حل ها به اولین گزینه ارایه کننده خدمات تست، تنظیم و متعادل سازی در کشور تبدیل شود.
  •    - حداقل دو تجهیز جدید پشتیبانی تولید را توسعه داده و وارد بازار صنعت داروسازی کند.
  •    - موفق به حداقل دو مورد صدور تجهیزات یا خدمات فنی و مهندسی خود به سایر کشورها شود.
  •    - به پیشرو این شاخه از مهندسی در داخل کشور تبدیل شود.