ماموریت:

 

 

رای گر یک شرکت مهندسی است. ماموریت رای گر صرف زمان و هزینه موثر برای فرآیند های مهندسی است، به نحوی که اطمینان حاصل شود که نتیجه کار انجام شده:

    - قابل اعتماد است.

    - قابل درک است.

    - منسجم، جامع و کامل است.