شرکت رای­ گر توانایی انجام تست­ های زیر را برای اتاق­ های تمیز بر اساس استاندارد ISO 14644-2 & 3 دارد:

   - تست شمارش ذرات اتاق­ های تمیز (Airborne Particle Counting Test) در فضاهای با کلاس تمیزی C و D

   - تست میزان هوادهی دریچه ه­ای دمش و مکش هوا

   - تست اختلاف فشار بین فضاها

   - تست دما و رطوبت هوا

   - تست سرعت متوسط هوا در سطح فیلترها (در دریچه ­ها، هودهای لامینار و آزمایشگاهی)

گزارش­ همه آزمایشات یاد شده در فرمت استاندارد تهیه و به انضمام گواهی کالیبراسیون ابزار به کار رفته ارایه می­ شود و قابلیت استناد در روند معتبرسازی سایت را دارد.