سال 1393:

  

- شرکت فرآورده های زیستی و ضد سرطان خوارزمی

   تست هوادهی دو دستگاه هواساز

 

- شرکت داروسازی تهران شیمی

   تست هوادهی دریچه های بخش تولید جامدات