ارزش ها:

 

 

رای گر به ارزش های زیر پایبند است:

   - وقت شناسی

   - پاسخگویی (مسئولیت پذیری) 

   - دقت

   - انضباط

   - خلاقیت 

   - بهبود مداوم