سال 1394:

 

 - شرکت داروسازی الحاوی

    تست و بالانسینگ سیستم هوارسانی بخش آزمایشگاه میکروبی

 

 - شرکت رصد سازه ارمغان (در شرکت داروسازی پارس دارو)

   تست و بالانسینگ و معتبرسازی سیستم های هوارسانی بخش جدید جامدات (شش دستگاه هواساز و سه دستگاه اگزاست فن)

  

 

 

سال 1393:

 

- شرکت داروسازی خوارزمی

   تست و بالانسینگ سیستم هوارسانی بخش های جامدات، مایعات و آنتی بیوتیک (نه دستگاه هواساز و سه دستگاه اگزاست فن)

 

 

 

سال 1392:

 

- شرکت نیک کاشت آسیا

   انجام تست و بالانسینگ سیستم هوارسانی (یک دستگاه هواساز)

 

- شرکت داروسازی جالینوس

   انجام تست و بالانسینگ سیستم هوارسانی بخش بلیسترینگ

 

- موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

   انجام تست های اتاق های تمیز بخش تولید واکسن گامبورو

 

- شرکت داروسازی جالینوس

   انجام تست هواساز بخش بلیسترینگ