سال 1396:

 

- شرکت داروسازی فناوریهای نوین دارویی آتیه (فندا)

    اصلاحات و رفع اشکال سیستم HVAC و تست و بالانسینگ سیستم هوارسانی کارخانه

 

 - شرکت داروسازی فارابی طبرستان

    تست و بالانسینگ سایت تولید فرآورده­‌های دارویی فرم جامدات (پس از طراحی مفهومی و جزییات)

 

  

 

 سال 1395:

 

- شرکت داروسازی فناوریهای نوین دارویی آتیه (فندا)

    مطالعه وضعیت موجود، رفع اشکال و تست و بالانسینگ سیستم HVAC

  

 

 

سال 1394:

 

- شرکت داروسازی الحاوی

   تست و بالانسینگ سیستم هوارسانی بخش آزمایشگاه میکروبی

 

- شرکت رصد سازه ارمغان (در شرکت داروسازی پارس دارو)

   تست و بالانسینگ و معتبرسازی سیستم های هوارسانی بخش جدید جامدات (شش دستگاه هواساز و سه دستگاه اگزاست فن)

  

 

 

سال 1393:

 

- شرکت داروسازی خوارزمی

   تست و بالانسینگ سیستم هوارسانی بخش‌های جامدات، مایعات و آنتی بیوتیک (نه دستگاه هواساز و سه دستگاه اگزاست فن)

 

 

 

سال 1392:

 

- شرکت نیک کاشت آسیا

   انجام تست و بالانسینگ سیستم هوارسانی (یک دستگاه هواساز)

 

- شرکت داروسازی جالینوس

   انجام تست و بالانسینگ سیستم هوارسانی بخش بلیسترینگ

 

- موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

   انجام تست‌های اتاق های تمیز بخش تولید واکسن گامبورو

 

- شرکت داروسازی جالینوس

   انجام تست هواساز بخش بلیسترینگ