سال 1397:

 

- شرکت داروسازی خوارزمی

    اجرای سیستم اینترلاک درهای بخش جدید مایعات

 

- موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

    اجرای سیستم اینترلاک درهای بخش سرخک

  

 

 

سال 1396:

 

- پژوهشگاه رویان

    اجرای سیستم اینترلاک درهای سایت سلول درمانی

 

- شرکت داروسازی خوارزمی

    اجرای سیستم اینترلاک درهای جعبه‌های عبور بخش تولید مایعات

 

- شرکت داروسازی ره‌آورد تامین

    اجرای سیستم اینترلاک درهای ارتباطی بخش تولید به انبار

  

 

 

سال 1395:

 

 - شرکت پرمون کاژه (در شرکت داروسازی داروپخش)

    اجرای سیستم اینترلاک درهای بخش تولید

 

- شرکت داروسازی ره‌آورد تامین

    اجرای سیستم اینترلاک درهای بخش تولید

 

- شرکت داروسازی راموفارمین

    اجرای سیستم اینترلاک درهای بخش تولید

  

 

 

سال 1394:

 

- شرکت تهران دارو

   اجرای سیستم اینترلاک درهای بخش تولید

 

- شرکت ایران هورمون

   اجرای سیستم اینترلاک درهای ارتباطی بخش تولید به انبار

 

- شرکت رصد سازه ارمغان (در شرکت پارس دارو)

   اجرای سیستم اینترلاک درهای بخش تولید جدید

 

- شرکت داروسازی خوارزمی

   اجرای سیستم اینترلاک درهای جعبه عبور بخش تولید آنتی بیوتیک

 

- شرکت تولید داروهای دامی ایران

   اجرای سیستم اینترلاک درها و لوازم جانبی بخش تولید جدید

 

 

 

سال 1393:

 

- شرکت داروسازی تهران شیمی

   اجرای سیستم اینترلاک درها و لوازم جانبی آزمایشگاه

 

- شرکت داروسازی فارما شیمی

   اجرای سیستم اینترلاک درها و لوازم جانبی بخش تولید مایعات و نیمه جامدات

 

- شرکت ورکان تمیز سازه (در داروسازی آریا)

   اجرای سیستم اینترلاک درها و کنترل تردد در بخش تولید

 

 

 

سال 1392:

 

- شرکت طلایه داران فرآیند

   اجرای اینترلاک‌های بخش تولید

 

- موسسه تحقیقات سرم و واکسن سازی رازی

   طراحی و ساخت سیستم نشان گر حضور پرسنل در رختکن ورود به بخش استریل در سایت تولید واکسن گامبورو

 

- موسسه تحقیقات سرم و واکسن سازی رازی

    طراحی و ساخت سیستم مانیتورینگ وضعیت فیلترهای سایت تولید واکسن گامبورو

 

 - شرکت فرآورده های زیستی و ضد سرطانی خوارزمی

   اجرای سیستم اینترلاک درها و لوازم جانبی بخش انسولین

 

- شرکت فرآورده های زیستی و ضد سرطانی خوارزمی

   اجرای سیستم اینترلاک درها و لوازم جانبی سایت تولید جامدات

 

- شرکت شیمی دارویی داروپخش

   ساخت ملزومات و نصب گیج‌های اختلاف فشار