تاریخچه شرکت:

 

 

 -  شرکت رای گر پارس در فروردین ماه سال 1392 در تهران تاسیس شد.

 -  آغاز کار مدیران این شرکت در طراحی و اجرای اتاق تمیز به سال 1382 برمی گردد.

 -  تاسیس این شرکت نتیجه دیدگاه مدیران آن مبنی بر ایجاد یک مجموعه با تمرکز بر طراحی است.