رای‌گر در مراحل اجرایی، بسته به نیاز پروژه و ترجیحات کارفرما خدمات زیر را ارایه می‌دهد:​​​​​​​
​​​​​​​

● مدیریت اجرا (پیمان مدیریت)

● اجرای تمام یا بخشی از پروژه به روش کلیدگردان

● نظارت عالیه


در پروژه‌های مدیریت اجرا یا کلیدگردان در صنایع تحت الزامات GxP که سایت‌ها پس از اجرا نیاز به طی فرآیند تایید صلاحیت دارند، با توجه به آشنایی ما با روند تایید صلاحیت ضمن نظارت کامل بر عملیات حین اجرا مستندات ارزیابی‌ها و تست‌های انجام شده در زمان تحویل بخش‌های مرتبط در قالب‌های مناسب تهیه می‌شوند تا از وجود مستندات مورد نیاز در مراحل IQ و OQ سیستم HVAC اطمینان حاصل شود.

اجرا