​سیستم اینترلاک و تجهیزات جانبی اتاق تمیز

رای‌گر برای اتاق‌های تمیز سیستم اینترلاک الکترونیک تولید می‌کند. اینترلاک EL-105 به شکل مدولار، برای یک در و بدون نیاز به تابلوی مرکزی و PLC مرکزی یا محلی طراحی شده است. با ارتباط مدول‌های نصب‌شده روی در‌ها به یکدیگر، می‌توان به سادگی سیستم‌ مورد نیاز را بدون محدودیت در تعداد درها ایجاد نمود.
ماژول EL-105 امکان این که یک درب به عنوان درب مشترک در دو مجموعه اینترلاک مجزا (برای مثال درب مشترک بین دو ایرلاک متوالی) عملکرد همزمان داشته باشد را فراهم می‌کند.
ماژول اینترلاک EL-105 قابلیت سفارشی‌سازی و انطباق با نیازهای خاص کاربران را دارد.​​​​​​​